Dla użytkowników, wobec których zastosowanie mają ustawy dotyczące ochrony praw lub inne przepisy prawne w ich kraju, gdzie nabyto towar lub (jeżeli nie pokrywają się) w kraju, gdzie znajduje się miejsce zamieszkania, korzyść wynikająca z niniejszej ograniczonej gwarancji uzupełnia wszystkie prawa i środki ochrony praw, określone w ustawach dotyczących ochrony praw lub innych przepisów prawnych. W niektórych krajach, stanach i prowincjach zabrania się odmowy pokrywania strat niepożądanych lub wcześniej powstałych strat lub je ograniczyć, lub zezwala się na ustalenie ograniczonego okresu, przez który będzie obowiązywać przewidywana gwarancja lub warunek, dlatego dalej przedstawione ograniczenia lub odmowy mogą nie być zastosowane. Niniejsza ograniczona gwarancja udziela Państwu niektórych tytułów prawnych, ale mogą Państwo posiadać też inne prawa, które są różne w poszczególnych państwach, stanach i prowincjach.

OGRANICZONA GWARANCJA

Niniejszej ograniczonej gwarancji UAB „Voltas ITˮ (dalej - „Voltas ITˮ) udziela nabywcom sprzętu technicznego. Dla technicznych urządzeń sprzętowych (dalej - sprzęt techniczny) spółka Voltas IT udziela gwarancji na to, że w tym sprzęcie nie będzie wad materiałowych i wykonawczych przy wykorzystywaniu nowego sprzętu technicznego w normalnych warunkach przez 2 (dwa) lata od daty, gdy kupił pierwszy nabywca końcowy / użytkownik (w zależności od tego, co ma dalsze zastosowanie - „Okres gwarancyjnyˮ). W okresie gwarancyjnym firma Voltas IT według swojego uznania i na wyłączną odpowiedzialność, która jest jedynym środkiem ochrony praw, (a) wykona remont sprzętu technicznego wykorzystując nowe lub odnowione części, (b) wymieni sprzęt techniczny na odnowiony sprzęt techniczny o równoważnej wartości lub (c) zmieni faktyczną cenę zakupu sprzętu technicznego po odliczeniu jakichkolwiek zniżek. Taki remont lub wymiana na nowy / inny sprzęt techniczny nic nie będzie Państwa kosztować (ani materiał, ani praca) pod warunkiem, że pokryjecie Państwo koszty wysyłki zwracanych towarów i koszty przygotowania do wysyłki, jak opisano poniżej. Cały sprzęt techniczny i jego części, które są wymieniane na nowe / inne, stają się własnością firmy Voltas IT.

Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie tylko dla sprzętu technicznego, nabytego od firmy Voltas IT lub z autoryzowanego dystrybutora. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania: (i) na uszkodzenia kosmetyczne, takie jak zarysowania, wcięcia i wgniecenia; (ii) na części eksploatacyjne, takie jak baterie, o ile szkoda na sprzęt techniczny powstała wskutek wykorzystanych materiałów lub wady pracy; (iii) szkodę, którą uwarunkowało nadzwyczajne ciśnienie fizyczne lub napięcie elektryczne, zaniedbanie, nieodpowiednie wykorzystanie, wykorzystywanie nie zgodnie z przeznaczeniem, zalanie (powódź), pożar lub inne klęski żywiołowe lub przyczyny zewnętrzne; (iv) szkodę, którą uwarunkował przegląd techniczny lub remont, wykonany nie przez autoryzowany dystrybutor Voltas IT; (v) szkodę na sprzęt techniczny, który był modyfikowany lub zmieniany bez pisemnej zgody Voltas IT; (vi) sprzęt techniczny, który był wdrożony, wykorzystywany lub którego przegląd techniczny był wykonany bez względu na instrukcje firmy Voltas IT lub zasady stosowania usług firmy Voltas IT, lub (vii) sprzęt techniczny, który jest dostarczany lub licencjonowany jako wersja próbna (beta) w celu dokonania oceny, przetestowania lub zademonstrowania i za który firma Voltas IT nie wymaga zapłaty ceny zakupu lub opłaty licencyjnej. Firma Voltas IT również pozostawia sobie prawo zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji na taki sprzęt techniczny, który został nabyty i (lub) wykorzystywany z naruszeniem ustaw któregokolwiek kraju.

W zakresie największym przewidzianym przez ustawy oprogramowanie dostarczane przez firmę Voltas IT wraz ze sprzętem technicznym i usługami, niezależnie od tego, czy są wpisane do sprzętu technicznego lub wysyłane w inny sposób, są dostarczane tak, „jakie sąˮ bez żadnej gwarancji. Nie ograniczając wcześniejszego postanowienia firma Voltas IT nie udziela gwarancji na to, że sprzęt techniczny, oprogramowanie lub usługi (tak jak te definicje są opisane w zasadach wykorzystywania usług przez firmę Voltas IT) będą działać bez przerwy lub bez błędów, lub wykorzystywanie sprzętu technicznego, oprogramowania lub usług pozwoli zaoszczędzić paliwo lub wykorzystywać w sposób bardziej efektywny. Firma Voltas IT również nie gwarantuje, że wykorzystywanie sprzętu technicznego, oprogramowania lub usług czy jakiegokolwiek sprzętu, w którym jest wykorzystywany sprzęt techniczny, oprogramowanie lub usługi, nie naruszą włamania lub ataki.

Niniejsza ograniczona gwarancja nie gwarantuje, że w dalszym ciągu będą dostępne usługi osób trzecich, od których zależne jest wykorzystywanie sprzętu technicznego lub jego działanie.

W zakresie nie zabronionym przez ustawy wszystkie przewidywane gwarancje i warunki w prawie przydatności do handlu, spełniające warunki jakości lub przydatności do konkretnego celu ograniczają się do okresu gwarancyjnego. Rezygnuje się ze wszystkich jasnych lub przewidywanych warunków, oświadczeń i gwarancji, wliczając (ale nie ograniczając się tym) bez jakichkolwiek przewidywanych gwarancji w sprawie prawa własności, lub sprzęt nie naruszy praw własności intelektualnej.

W zakresie niezabronionym przez ustawy firma Voltas IT nie jest odpowiedzialna za utracone lub uszkodzone dane (wliczając, ale nie ograniczając się) jakichkolwiek danych, które Voltas IT usunęła wykonując remont lub wymieniając sprzęt techniczny na nowy / inny), nieotrzymany zysk lub dochód, utraconą możliwość korzystania z produktów osób trzecich, oprogramowania lub usług, szkodę na środek transportu, do którego łączy się sprzęt techniczny, lub specjalne, niebezpośrednie, wcześniej omówione, niepożądane lub odszkodowania karne, bez względu na doktryny prawne (wliczając zaniedbanie), gdy to uwarunkowało i z tym był związany sprzęt techniczny, oprogramowanie lub inne usługi względem sprzętu technicznego, oprogramowania lub usług, wykorzystywanie i brak możliwości korzystania, nawet jeżeli Voltas IT został poinformowany o możliwości powstania takich strat.  Firma Voltas IT nie gwarantuje, że diagnostyka środka transportu będzie dokładna i bezbłędna, dlatego do normalnego przeglądu lub do ustalenia problemów należałoby zwrócić się do profesjonalnego specjalisty i w terminie wykonać niezbędny remont. W zakresie niezabronionym przez ustawy odpowiedzialność firmy Voltas IT w żadnym przypadku nie przekroczy kwoty, którą Państwo zapłaciliście za sprzęt techniczny. Jeżeli mieszkacie Państwo w Unii Europejskiej, w tej części wskazane „specjalne niebezpośrednie i wcześniej omówione straty niepożądaneˮ oznaczają jakiekolwiek straty, (I) których żadna ze stron umowy w uzasadniony sposób nie mogła przewidzieć i (lub) (II) o których Państwo wiedzieliście, ale nie firma Voltas IT i (lub) (III) które obie strony mogły w sposób uzasadniony przewidzieć, ale Państwo nie mogliście tego uniknąć, wliczają (ale nie ograniczając się) straty, które powodują wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe oprogramowania, utrata Państwa danych lub uszkodzenie. Wymienione ograniczenia mają zastosowanie i w tym wypadku, jeżeli niniejszą ograniczoną gwarancją przewidziana jakakolwiek gwarancja lub środek ochrony praw nie spełnia swojego przeznaczenia.  

W niektórych krajach zabrania się określania ograniczeń na czas obowiązywania ograniczonej gwarancji lub odmowy pokrycia niepożądanych lub wcześniej omówionych strat lub je ograniczyć, dlatego wcześniej wymienione ograniczenia lub rozliczenia Państwa względem mogą być niezastosowane.  

Żaden pracownik, agent lub dystrybutor firmy Voltas IT nie jest upoważniony do słownej lub pisemnej zmiany niniejszej gwarancji, wprowadzania zmian, uzupełnień lub przedłużenia obowiązywania i firma Voltas IT wyraźnie rezygnuje ze zmiany w taki sposób niniejszej ograniczonej gwarancji. Jeżeli którakolwiek część niniejszej gwarancji przestaje obowiązywać lub staje się niemożliwa do wykonania, pozostałe postanowienia niniejszej ograniczonej gwarancji pozostają obowiązujące w pozostałym zakresie.

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ NA PODSTAWIE GWARANCJI

Jeżeli zaistnieje potrzeba obsługi gwarancyjnej, należy zwrócić się za pomocą naszej platformy udzielającej pomocy https://support.obdeleven.com i pokierujemy Państwa jak złożyć skargę gwarancyjną. Państwa odpowiedzialność - bezpieczne zapakowanie sprzętu technicznego i dołączenie niezbędnej informacji, np. dane do weryfikacji konta. Państwo również pokrywacie wszystkie koszty związane z wysyłką i przygotowaniem do wysyłki, także jakiekolwiek koszty dotyczące zwrotu sprzętu technicznego, stosowane cła, VAT lub inne powiązane opłaty lub podatki. Wszystkie koszty związane z wysyłką będą pokrywane, jeżeli zostaje zaspokojona pretensja odnośnie wadliwego sprzętu technicznego. Pokrywa się jedynie koszty wysyłki standardowym sposobem (najtańszym). Rezygnuje się przyjęcia takiego sprzętu technicznego, którego względem firma Voltas IT nie może powtórzyć wady, ze względu na którą składa się skargę lub nie można zweryfikować/potwierdzić zakupu takiego sprzętu.

Sprzęt techniczny, mający niniejszą ograniczoną gwarancję, posiadający wady będzie remontowany lub wymieniany na inny / nowy i zwracany dla Państwa bez jakiejkolwiek opłaty lub firma Voltas IT może dla Państwa wybrać sposób zwrotu kosztów zakupu. Firma Voltas IT wymienianego sprzętu nie wysyła za granicę tego kraju, gdzie został zakupiony sprzęt techniczny. Za remont i wymianę sprzętu technicznego na inny / nowy, gdy zastosowania nie ma niniejsza ograniczona gwarancja, pobiera się opłatę zgodnie ze stawkami obowiązującymi w tym momencie w firmie Voltas IT.

Mieszkańcy Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, nie wyrażający zgody na rozwiązania firmy Voltas IT dot. odrzucenia roszczenia gwarancyjnego mogą złożyć skargę do Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumentów (ul. Vilniaus 25, 01402 Wilno, e-mail: [email protected], tel. 85 262 67 51, fax. (85) 279 1466, strona internetowa: www.vvtat.lt) lub wypełnić oświadczenie na platformie rozwiązywania sporów konsumentów https://ec.europa.eu/odr/. Mieszkańcy z krajów trzecich mogą składać skargi do państwowych instytucji ochrony praw konsumentów.