Vartotojams, kuriems taikomi vartotojų teisių gynimo įstatymai ar kiti teisės aktai jų valstybėje, kur buvo įsigyta prekė, arba (jei jos nesutampa) toje valstybėje, kur yra jų gyvenamoji vieta, šios ribotos garantijos teikiama nauda papildo visas teises ir teisių gynimo priemones, nustatytas tokiais vartotojų teisių gynimo įstatymais ar kitais teisės aktais. Kai kuriose valstybėse, valstijose ir provincijose draudžiama atsisakyti atlyginti šalutinius ar iš anksto aptartus nuostolius ar juos apriboti, arba leidžiama nustatyti ribotą laikotarpį, kurį galios numanoma garantija ar sąlyga, todėl toliau išdėstyti apribojimai ar atsisakymai jums gali būti netaikytini. Ši ribota garantija suteikia jums tam tikras juridines teises, bet jūs galite turėti ir kitų teisių, kurios skiriasi įvairiose valstybėse, valstijose ar provincijose.

Ribota garantija

Šią ribotą garantiją UAB „Voltas IT“ (toliau – „Voltas IT“) suteikia Techninės įrangos pirkėjams. Įmonės Voltas IT teikiamų Techninės įrangos prietaisų (toliau – Techninė įranga) atžvilgiu garantuojama, kad juose nebus medžiagų ar darbo defektų naują Techninę įrangą naudojant įprastomis sąlygomis 2 (dvejus) metus nuo tos dienos, kurią juos įsigijo pirmasis galutinis pirkėjas / naudotojas (priklausomai nuo to, kas taikytina, toliau – „Garantinis laikotarpis“). Garantiniu laikotarpiu Voltas IT, išimtine savo nuožiūra ir atsakomybe, kuri yra jūsų vienintelė teisių gynimo priemonė, (a) suremontuos Techninę įrangą naudodamas naujas arba atnaujintas dalis, (b) pakeis Techninę įrangą pagrįstai jam prieinama lygiaverte nauja arba atnaujinta Technine įranga, arba (c) grąžins faktinę Techninės įrangos pirkimo kainą, atskaitęs bet kokias nuolaidas. Toks remontas ar pakeitimas nauja / kita Technine įranga jums nieko nekainuos (nei medžiagos, nei darbas) su sąlyga, kad padengsite grąžinamų prekių siuntimo ir paruošimo siuntimui išlaidas kaip aprašyta toliau. Visa Techninė įranga ir dalys, kurios pakeičiamos naujomis / kitomis, tampa Voltas IT nuosavybe.

Ši ribota garantija taikoma tik Techninei įrangai, įsigytai iš įmonės Voltas IT arba iš jos Įgalioto platintojo. Ši ribota garantija netaikoma: (i) tokiems kosmetiniams pažeidimams kaip įbrėžimai, įpjovimai ir įlenkimai; (ii) tokioms sunaudojamoms dalims kaip baterijos, nebent žala Techninei įrangai kilo dėl jai panaudotų medžiagų ar darbo defektų; (iii) žalai, kurią sąlygojo neįprastas fizinis spaudimas ar elektros įtampa, aplaidumas, netinkamas panaudojimas, naudojimas ne pagal paskirtį, vanduo, užtvindymas (potvynis), gaisras ar kitos stichinės nelaimės arba išorinės priežastys; (iv) žalai, kurią sąlygojo techninė priežiūra ar remontas, atliktas ne įmonės Voltas IT įgalioto paslaugų teikėjo; (v) žalai tokiai Techninei įrangai, kuri buvo modifikuota ar pakeista be Voltas IT rašytinio sutikimo; (vi) Techninei įrangai, kuri buvo įdiegta, naudojama ar kurios techninė priežiūra buvo atliekama nesilaikant įmonės Voltas IT pateiktų instrukcijų ir įmonės Voltas IT paslaugų naudojimo taisyklių, arba (vii) Techninei įrangai, kuri pateikiama ar licencijuojama kaip bandomoji (beta) versija, įvertinimo, testavimo ar demonstravimo tikslais ir už kurią Voltas IT nereikalauja sumokėti pirkimo kainos ar licencijos mokesčio. Voltas IT taip pat pasilieka teisę atsisakyti tenkinti garantines pretenzijas tokiai Techninei įrangai, kuri buvo įsigyta ir (arba) naudojama pažeidžiant bet kurios valstybės įstatymus.

Didžiausia taikytinų įstatymų leidžiama apimtimi visa įmonės Voltas IT kartu su Technine įranga teikiama programinė įranga ir paslaugos, nepriklausomai nuo to, ar jos įrašytos į techninę įrangą ar atsisiunčiamos kitu būdu, yra teikiamos „kaip yra“ be jokios garantijos. Neapribojant ankstesnės nuostatos, Voltas IT nesuteikia garantijos, kad Techninė įranga, Programinė įranga ar Paslaugos (kaip kad šios sąvokos apibrėžtos įmonės Voltas IT paslaugų naudojimo taisyklėse) veiks nepertraukiamai ar be klaidų, ar kad Techninės įrangos, Programinės įrangos ar Paslaugų naudojimas leis sutaupyti degalų ar panaudoti juos efektyviau. Voltas IT taip pat negarantuoja, kad Techninės įrangos, Programinės įrangos ar Paslaugų arba bet kokios įrangos, sistemos ar tinklo, kuriame naudojamasi Technine įranga, Programine įranga ar Paslaugomis, nepažeis įsibrovimai ar atakos.

Ši ribota garantija negarantuoja, kad ir toliau bus prieinamos trečiųjų asmenų paslaugos, nuo kurių priklauso naudojimasis Technine įranga ar jos veikimas.

Taikytinų įstatymų nedraudžiama apimtimi visos numanomos garantijos ir sąlygos dėl tinkamumo prekybai, tenkinančios kokybės ar tinkamumo konkrečiam tikslui apsiriboja Garantiniu laikotarpiu. Atsisakoma visų kitų aiškių ar numanomų sąlygų, pareiškimų ir garantijų, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) bet kokių numanomų garantijų dėl nuosavybės teisės ar kad įranga nepažeis intelektinės nuosavybės teisių.

Taikytinų įstatymų nedraudžiama apimtimi Voltas IT neatsako už jokius prarastus ar sugadintus duomenis (įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) bet kokius duomenis, kuriuos Voltas IT ištrynė atlikdamas remontą ar keisdamas Techninę įrangą nauja / kita), negautas pajamas ar pelną, prarastą galimybę naudotis trečiųjų asmenų produktais, programine įranga ar paslaugomis, žalą transporto priemonei, prie kurios jungiate Techninę įrangą, arba specialiuosius, netiesioginius, iš anksto aptartus, šalutinius ar baudinius nuostolius, nepaisant teisės doktrinos (įskaitant aplaidumą), kai tą sąlygojo ar su tuo susijęs Techninės įrangos, programinės įrangos ar bet kokių paslaugų, suteiktų tokios Techninės įrangos, programinės įrangos ar paslaugų atžvilgiu, naudojimas ar negalėjimas jomis naudotis, net jei Voltas IT buvo įspėtas apie tokių nuostolių galimybę. Voltas IT negarantuoja, kad transporto priemonės diagnostika bus tiksli ar be klaidų, todėl automobilio įprastai techninei priežiūrai ar problemų diagnostikai visuomet turėtumėte kreiptis į profesionalų specialistą ir laiku atlikti reikalingą remontą. Taikytinų įstatymų nedraudžiama apimtimi įmonės Voltas IT atsakomybė jokiu atveju neviršys sumos, kurią sumokėjote už Techninę įrangą. Jei gyvenate Europos Sąjungoje, šioje dalyje nurodyti „specialieji, netiesioginiai, iš anksto aptarti ar šalutiniai nuostoliai“ reiškia bet kokius nuostolius, (I) kurių nė viena sandorio šalis pagrįstai negalėjo numatyti ir (arba) (II) apie kuriuos žinojote jūs, bet ne Voltas IT ir (arba) (III) kuriuos abi šalys galėjo pagrįstai numatyti, bet jūs negalėjote išvengti, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) nuostolius, kuriuos sukelia virusai, Trojos arkliai ar kitos kenkėjiškos programos, jūsų duomenų praradimas ar sugadinimas. Minėti apribojimai taikomi ir tuo atveju, jei šia ribota garantija numatyta kokia nors garantija ar teisių gynimo priemonė neatlieka savo paskirties.

Kai kuriose valstybėse draudžiama nustatyti apribojimus numanomos garantijos galiojimo terminui ar atsisakyti atlyginti šalutinius ar iš anksto aptartus nuostolius ar juos apriboti, todėl pirmiau išdėstyti apribojimai ar atsisakymai jums gali būti netaikytini.

Joks įmonės Voltas IT darbuotojas, agentas ar platintojas nėra įgaliotas atlikti kokių nors žodinių ar rašytinių šios ribotos garantijos pakeitimų, papildymų ar jos galiojimo pratęsimų ir Voltas IT aiškiai atsisako bet kokio tokiu būdu atlikto šios ribotos garantijos pakeitimo. Jei kuri nors šios ribotos garantijos dalis pripažįstama negaliojančia ar nevykdytina, likusios jos nuostatos lieka galioti visa apimtimi..

Kaip pateikti pretenziją pagal garantiją

Jei jums prireikė garantinio aptarnavimo, kreipkitės per mūsų pagalbos platformą https://support.obdeleven.com ir duosime jums nurodymus, kaip pateikti garantinę pretenziją. Jūsų atsakomybė – saugiai supakuoti Techninę įrangą ir pridėti prašomą informaciją, pvz., sąskaitos patikrinimo duomenis. Jūs taip pat apmokate visas siuntimo ir paruošimo siuntimui išlaidas, taip pat bet kokius, grąžinant Techninę įrangą, taikytinus muitus, PVM ar kitus susijusius mokesčius ar rinkliavas. Visos siuntimo išlaidos bus kompensuojamos, jei tenkinama pretenzija dėl Techninės įrangos su defektais. Atlyginamos tik siuntimo standartiniu (pigiausiu) būdu išlaidos. Atsisakoma priimti tokią Techninę įrangą, kurios atžvilgiu Voltas IT negali atkartoti defekto, dėl kurio reiškiama pretenzija, arba kurios įsigijimo negalima patikrinti / patvirtinti.

Defektų turinti Techninė įranga, kuriai taikoma ši ribota garantija, bus remontuojama arba pakeičiama kita / nauja ir grąžinama jums be jokio mokesčio arba Voltas IT gali pasirinkti jums atlyginti pirkimo kainą. Voltas IT keičiamos Techninės įrangos nesiunčia už tos šalies, kurioje pirkta pradinė Techninė įranga, ribų. Už remontą ir Techninės įrangos keitimą kita / nauja, kai netaikoma ši ribota garantija, imamas mokestis pagal tuo metu galiojančius įmonės Voltas IT tarifus.

Europos Sąjungos, Norvegijos, Islandijos ar Lichtenšteino gyventojai, nesutinkantys su Voltas IT sprendimais atmesti garantinę pretenziją, gali pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. pašto adresas: [email protected], tel. 85 262 67 51, faksas (85) 279 1466, svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti pareiškimą vartotojų ginčų sprendimo internetu platformoje https://ec.europa.eu/odr/. Gyventojai iš trečiųjų šalių gali teikti skundus nacionalinėms vartotojų teisių apsaugos institucijoms.

Atnaujinta: 2018 10 31