Uživatelům, na které se vztahují zákony o ochraně spotřebitelských práv nebo jiné právní předpisy v jejich zemi, kde bylo zboží koupeno, anebo (v případě, že země jsou rozdílné) v té zemi, kde mají bydliště, výhody této omezené záruky doplní všechna jejich práva a opatření na ochranu jejich práv, stanovených v takových zákonech na ochranu spotřebitelských práv nebo v jiných právních předpisech. V některých zemích, státech a krajích platí zákaz odmítnutí úhrady vedlejších nebo předem projednaných škod nebo jejich omezení, anebo je povoleno stanovit omezené období, které bude platit předpokládaná záruka nebo podmínka, proto dále uvedená omezení nebo odmítnutí se nemusí na Vás vztahovat. Tato omezená záruka poskytne Vám určitá legislativní práva, Vy však můžete mít také jiná práva, která se liší v různých zemích, státech nebo krajích.

OMEZENÁ ZÁRUKA

Tuto omezenou záruku UAB „Voltas IT“ (dále pouze Voltas IT) poskytuje odběratelům Technického zařízení. V případě společností Voltas IT dodávaného Technického zařízení (dále pouze Technické zařízení) je zaručeno, že nebudou obsahovat vadné materiály nebo pracovní závady při používání nového Technického zařízení za běžných podmínek po dobu 2 (dvou) let ode dne jejich nákupu prvním závěrečným odběratelem/uživatelem (v závislosti na tom, co se uplatňuje, dále pouze Záruční lhůta). V Záruční lhůtě Voltas IT výjimečně na základě svého uvážení a na vlastní odpovědnost, která je jediným prostředkem obhajoby Vašich práv (a) opraví Technické zařízení používaje nové nebo obnovené součásti, (b) vymění Technické zařízení za přístupné mu rovnocenné nové nebo obnovené Technické zařízení, anebo (c) vrátí faktickou kupní cenu Technického zařízení, a to po odečtu jakýchkoliv slev. Taková oprava nebo výměna za nové/jiné Technické zařízení nebude Vás nic stát (materiály ani práce) za podmínky, že uhradíte poplatek za odeslání reklamovaného zboží a přípravy k odeslání tak, jak je popsáno níže. Veškeré Technické zařízení a součásti, které budou vyměněny za nové/jiné se stávají majetkem Voltas IT.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na Technické zařízení, koupené u společnosti Voltas IT, anebo u jejího zplnomocněného distributora. Tato omezená záruka se nevztahuje: (i) na taková kosmetická poškození jako jsou škrábnutí, řezy a pomačkání; (ii) na takové spotřebitelné součásti jako batérie, za výjimkou případů, když škoda Technickému zařízení vznikla kvůli použitému materiálu nebo pracovním vadám; (iii) na škodu, kterou způsobil nezvyklý fyzický tlak nebo elektrické napětí, nedbalost, nevhodné používání, používání ne podle účelu, voda, záplavy (povodně), požár nebo jiné přírodní katastrofy nebo vnější příčiny; (iv) na škodu, kterou podmínila technická údržba nebo opravy, provedené někým jiným než společností Voltas IT zplnomocněným poskytovatelem služeb; (v) na škodu takovému Technickému zařízení, které bylo modifikováno nebo vyměněno bez písemného souhlasu Voltas IT; (vi) na Technické zařízení, které bylo zprovozněno, používáno nebo technická údržba kterého byla prováděna nikoliv podle návodů, poskytnutých společností Voltas IT a obchodních podmínek používání služeb podniku Voltas IT, anebo (vii) na Technické zařízení, které se dodává nebo má licenci jako zkušební (beta) verze za účelem hodnocení, testování nebo demonstrace a za které Voltas IT nepožaduje úhradu kupní ceny nebo licenční poplatek. Voltas IT si rovněž ponechává právo odmítnutí plnění záručních nároků na takové Technické zařízení, které bylo koupeno a (nebo) používáno v rozporu se zákony kterékoliv země.

V největším objemu, povoleném platnými zákony, veškeré společností Voltas IT spolu s Technickým zařízením dodávané programové zařízení a služby, v nezávislosti na tom, zda byly řazeny k technickému zařízení nebo byly si přeposlány jiným způsobem, jsou dodávány „jak jsou“ bez jakékoliv záruky. Bez ohledu na dřívější ustanovení, neposkytuje Voltas IT záruku, že Technické zařízení, Programové zařízení nebo Služby (jak jsou tyto pojmy definovány v obchodních podmínkách používání služeb podniku Voltas IT) budou funkční nepřetržitě nebo bezchybně, nebo že používání Technického zařízení, Programového zařízení nebo Služeb umožní úspory PHM, resp. umožní jejich efektivnější použití. Voltas IT rovněž neručí, že Technické zařízení, Programové zařízení nebo Služby, resp. kterékoliv zařízení, systém nebo síť, ve které se Technické zařízení, Programové zařízení nebo Služby provozují, nebudou poškozeny napadením nebo kybernetickými útoky.

Tato omezená záruka neručí, že i nadále budou přístupny služby třetích osob, od nichž závisí používání Technického zařízení nebo jeho funkcionalita.

V objemu nezakazovaném upravujícími zákony všechny předpokládané záruky a podmínky vhodnosti k prodeji, splňující požadavky kvality nebo vhodnosti na konkrétní účely, se omezují na Záruční lhůtu. Zamítají se všechny jiné jasné nebo předpokládané podmínky, prohlášení nebo záruky, včetně (ale bez omezení na to) jakýchkoliv předpokládaných záruk z titulu vlastnických práv nebo že zařízení neporuší práva duševního vlastnictví.

V objemu nezakazovaném upravujícími zákony Voltas IT nenese odpovědnost za žádné ztracené nebo poškozené údaje (včetně (ale bez omezení na to) jakýchkoliv údajů, které Voltas IT vymazal při provádění oprav nebo výměně Technického zařízení za nové / jiné), ušlý zisk nebo příjmy, ztracenou možnost používat výrobky, programové zařízení nebo služby třetích osob, škody dopravnímu prostředku, ke kterému připojíte Technické zařízení, anebo speciální, nepřímé, předem projednané zdroje nebo pokuty, nedbání na právní doktrínu (včetně nedbalosti), když bylo tím podmíněno, anebo s tím bylo spojeno používání Technického zařízení, programového zařízení nebo služeb nebo jakýchkoliv jiných služeb, poskytnutých takovým Technickým zařízením, programovým zařízením nebo službami, anebo nemožnost je používat dokonce v případě, že Voltas IT byl varován o možnosti takových škod. Voltas IT neručí, že diagnostika dopravního prostředku bude přesná nebo bezchybná, proto za účelem pravidelné technické prohlídky vozidla nebo diagnostiky problémů byste se vždy měli obrátit na odborníka a včas provést potřebné opravy. V objemu nezakázaném uplatňovanými zákony nebude odpovědnost společnosti Voltas IT v žádném případě přesahovat částku, kterou jste zaplatili za Technické zařízení. V případě, že žijete v Evropské unii, v této části uvedené „speciální, nepřímé, předem projednané nebo vedlejší škody“ znamenají jakékoliv škody, (I) které žádná ze smluvních stran nemohla předpokládat a (nebo) (II) o kterých jste věděli Vy, nikoliv Voltas IT a (nebo) (III) které obě strany mohli opodstatněně předpokládat, ale ve Vašem případě se nedalo jim vyhnout, včetně (ale bez omezení na ně) škod, které zavinily víry, Trojské koně nebo jiné škodlivé programy, ztráta nebo poškození vašich údajů. Zmíněná omezení jsou uplatňována také v tom případě, že tato omezená záruka předpokládá nějakou záruku nebo opatření na ochranu práv nesplňuje svoje určení.

V některých zemích platí zákaz ustanovení omezení na předpokládaný termín platnosti záruky nebo odmítnout úhradu zdrojů nebo předem projednaných škod nebo je omezit, proto výše uvedená omezení nebo odmítnutí se mohou neuplatňovat.

Žádný zaměstnanec, agent nebo distributor podniku Voltas IT není zplnomocněn provádět jakékoliv ústní nebo písemné změny, doplnění nebo prodloužení platnosti této omezené záruky a  Voltas IT jasně odmítá jakoukoliv změnu této omezené záruky provedenou takovýmto způsobem. Jestli některá část této omezené záruky se uznává za neplatnou nebo nesplněnou, zbývající její ustanovení zůstávají v platnosti v plném objemu.

JAK PODAT REKLAMACI NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY

V případě, že musíte využít záruční servis, obraťte se na nás prostřednictvím pomocné platformy https://support.obdeleven.com a my Vám dáme pokyny, jak podat záruční reklamaci. Vaše odpovědnost – bezpečně zabalit Technické zařízení a přidat požadované informace, například údaje o kontrole účtu. Vy také hradíte všechny poštovní údaje a údaje za přípravu k odeslání, rovněž jakékoliv celní poplatky, které se uplatňují při vrácení Technického zařízení, DPH nebo jiné související daně nebo poplatky. Všechny výdaje odeslání budou kompenzovány v případě, že reklamaci ohledně Technického zařízení s vadou bude vyhověno. Hradí se pouze výdaje odeslání standardním (nejlevnějším) způsobem. Zamítá se převzetí takového Technického zařízení, v případě kterého Voltas IT nemůže opakovat vadu, kvůli které se podává reklamace, anebo nákup Technického zařízení nelze ověřit / potvrdit.

Technické zařízení s vadami, na které se uplatňuje tato omezená záruka, bude opravováno nebo vyměněno za jiné / nové a vráceno Vám bez jakéhokoliv poplatku, anebo Voltas IT může zvolit úhradu kupní ceny. Voltas IT vyměňované Technické zařízení neposílá za hranice té země, kde bylo koupeno původní Technické zařízení. Za opravy a výměnu Technického zařízení za jiné / nové v případě, když se tato omezená záruka neuplatňuje, se bere poplatek podle platných v té době sazeb podniku Voltas IT.

Obyvatelé Evropské unie, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, kteří nesouhlasí s rozhodnutím  Voltas IT ohledně zamítnutí záruční reklamace mohou podat stížnost u Státní služby ochrany spotřebitelských práv (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-mail: [email protected], tel. +370 5 262 6751, fax +370 5 279 1466, webová stránka www.vvtat.lt) nebo vyplnit žádost na internetové platformě řešení spotřebitelských sporů https://ec.europa.eu/odr/. Obyvatelé třetích zemí mohou podávat stížnosti národním institucím ochrany spotřebitelských práv.